?>

Regulamin Konkursu fotograficznego “smak raju”

 1. Warunki ogólne
  1. Regulamin konkursu fotograficznego „Smak Raju” zwany dalej „Regulamin” określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie na prace fotograficzne.
  2. Organizatorem Konkursu jest firma P.P.H.U Inter-Styl Janusz Rusnak, 33-386 Podegrodzie 564 NIP: 734-101-54-20 (dalej: „Organizator”).
  3. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na FanPage https://www.facebook.com/smakrajurusnakow/ 
  4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i polega na opublikowaniu Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Czas trwania konkursu
  1. Konkurs trwa do 31 marca 2023. 
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 3 kwietnia 2023 

 

 1. Uczestnicy konkursu
  1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba pełnoletnia po przesłaniu zdjęcia konkursowego w komentarzu pod postem konkursowym na stronie Smak Raju. Zdjęcie powinno zostać opatrzone dopiskiem #konkurssmakraju
  2. Z Konkursu wyłączona jest rodzina Organizatora oraz osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu.
 2. Zasady konkursu
  1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu Zdjęcia Konkursowego, na którym widoczne będą Ciepłe Lody Smaku Raju w komentarzu pod postem konkursowym i opatrzenie go hasztagiem #konkurssmakraju
  2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie
  3. Zdjęcie Konkursowe musi spełniać następujące warunki:
   1. Zdjęcie musi prezentować produkt Ciepłe Lody Smaku Raju w dowolnej odsłonie
   2. Zdjęcie musi być wykonane samodzielnie
   3. Zdjęcie może być poddane delikatnej obróbce jednak niedozwolony jest wszelki fotomontaż
 3. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej

Polskiej, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób

trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite,

naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle

religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych

niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez

Organizatora.

 1. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator

poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w

szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez

Organizatora.

 1.  Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie

Regulaminu nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do

zmiany podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji.

 1. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez

Jury powołane przez Organizatora, w którego skład wejdą 3 osoby zatrudnione w

Firmie Organizatora

 1. Fotografie ocenia się według następujących kryteriów:
  1. Fotografia zgodna z tematem
  2. Charakteryzująca się ciekawym pomysłem.
 2. Informację o wygranej Laureat Konkursu otrzyma za pomocą wiadomości prywatnej Messenger oraz ogłoszona zostanie w poście konkursowym. 
 3. Laureat Konkursu musi potwierdzić termin przyjęcia nagrody, w terminie do 3 dni od

dnia otrzymania wiadomości 

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/smakrajurusnakow/
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się

Uczestnika do postanowień Regulaminu, 

 1. Uczestnik publikując pracę Konkursową lub wyrażając zgodę na taką publikację,

publikuje Pracę Konkursową na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi

odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia

Pracy Konkursowej w serwisie Facebook lub na stronach internetowych Organizatora 

w szczególności za naruszenie praw autorskich. Uczestnik tym samym zwalnia

Organizatora od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikających z faktu

publikacji Pracy Konkursowej przez Organizatora.

 

 1. Nagrody
  1. Nagrodą główną w Konkursie jest tygodniowy pobyt w ośrodku wypoczynkowym Domki Nasze Gąski, należącym do Organizatora
  2. Nagrodą za 2 miejsce w konkursie jest weekendowy pobyt w Hotelu Perła Dunajca należącym do Organizatora
  3. Organizator przyzna 5 wyróżnień – nagrodą za wyróżnienia będą kosze słodyczy Smaku Raju
  4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny.
  5. Nagroda musi zostać zrealizowana między 1 kwietnia 2013 a 30 września 2023

 

 1. Prawa autorskie
  1. Publikując Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że posiada on do wykonanej pracy i zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych.
  2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
  3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego Pracy Konkursowej przez Organizatora na stronie: https://www.facebook.com/smakrajurusnakow/

 

 1. Wydawanie nagród
  1. O nagrodzie Uczestnik Konkursu poinformowany zostanie w wiadomości prywatnej Messenger oraz w poście konkursowym. 
  2. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody, która staje się własnością Organizatora w następujących przypadkach:
   1. gdy Organizator nie otrzyma wiadomości zwrotnej od Laureata Konkursu w ciągu 3 dni roboczych od wysłania przez Organizatora informacji o wygranej w Konkursie,
   2. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez Laureata Konkursu,
  3. W sytuacji, gdy Laureat Konkursu utraci prawo do nagrody w przypadkach, opisanych w niniejszym Regulaminie Organizator może przyznać tą nagrodę innemu Laureatowi Konkursu.

 

 1. Inne postanowienia
  1. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
  2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
  3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. 
 3. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.
 5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284). 
 6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Biorąc udział w konkursie Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu „Smak Raju” oraz jego przyszłych edycji w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku, przez firmę PPHU Interstyl Janusz Rusnak z siedzibą w 33-386 Podegrodzie 563. 
 2. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie jest P.P.H.U Inter-Styl Janusz Rusnak, 33-386 Podegrodzie 564, NIP: 734-101-54-20

 

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach

dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem

Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: iodo@mrpips.gov.pl lub pisemnie

na adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:
 • Dane osobowe Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, 
 • Dane osobowe Laureata Konkursu: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.

 

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu „Smak Raju” 
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO)
 3. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków a także innym podmiotom np. Facebook, Instagram
 4. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 5. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych 
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu obowiązku przechowywania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00. 9.1.10
 8. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z udziałem w Konkursie.